Betong

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Än idag finns det betongbyggnader kvar från romartiden. Betong är som skogen, den binder koldioxid under hela sin livslängd – upp till hälften av den koldioxid som avges vid cementtillverkningen.

Näst efter olja är betong, de volymmässigt störst hanterade produkterna i världen. Genom att blanda in alternativa bindemedel som flygaska kan betongen göras miljövänligare och mer kostnadseffektiv. I dagsläget kan man enligt den svenska standarden SS137003:2015 ersätta upp till 35 procent av cementen med flygaska.

En generell jämförelse av en betong med flygaska kontra en betong med enbart Portlandcement ger följande skillnader:

  • Betong med flygaska är mer stabil och formbar eftersom mängden fast material är högre. Det minskar risken för separation och blödning.
  • Betong med flygaska blir lättare att pumpa eftersom kullagerformen på askans partiklar minskar friktionen.
  • Betong med flygaska har något längre bindetid vid kallt klimat eftersom det bildas färre hydratiseringsprodukter per volymenhet fast material.

Tillämpning av konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer (EPCC)

Principen för EPCC är att genom provtagning säkerställa att ett visst tillsatsmaterial, exempelvis vår flygaska, och ett visst cement uppfyller de krav för den valda bindemedelskombinationen som fastställts enligt den svenska standarden SS137003:2015 Bilaga O. På så vis blir k-värdet för den provade bindemedelskombinationen lika med 1. Kunden får därmed ersätta cementen med flygaskan i sina recept upp till 35% beroende på vilken exponeringsklass man jobbar i.

En försäkran om likvärdighet för bindemedelkombinationer delas ut av Swecem AB till de betongtillverkare som använder sig av den, av Swecem, framtagna bindemedelskombinationen. 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.